Særforanstaltninger

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra kommuner og region i Nordjylland. Arbejdsgruppen har haft til opgave at foretage en kortlægning af særforanstaltninger i den geografiske region Nordjylland (hvor ligger tilbudene, hvad koster de, hvilke målgrupper m.m.). Området særforanstaltninger var udpeget som ministeremne i rammeaftalen for 2012.

Læs arbejdsgruppens rapport nedenfor.

Læs dokumentet: "Særforanstaltninger - faglig og økonomisk udvikling i Nordjylland" (pdf)

 

Arbejdsgruppen er kommet med følgende anbefalinger

  • Den faglige udredning bør styrkes: Ved at afdække mulighederne for at anvende fælles fokus i udredningsmetoder i Nordjylland - finde/udvikle en fælles model på tværs af børne. og unge og voksenområdet (eksempel VUM)
  • Et kontinuerlig fokus på udviklingsperspektivet for den enkelte borger i den indsats, der er iværksat skal sikres: Ved løbende at dokumentere indsatsen samt samle op og vurdere 
  • Etablere en fælles faglig referenceramme: Ved målrettet at opkvalificere og efteruddanne medarbejderne i særforanstaltningerne, have fokus på ledelse, faglig sparring og supervision
  • Fokus på fysiske rammer - den rette skærmning samt mulighed for at tilpasse borgerens behov over tid: Ved at der ved nybyggeri anvendes den til enhver tid bedste viden på området
Arbejdsgruppen har desuden anbefalet, at der nedsættes et fagligt netværk under rammeaftalen, som skal fungere som forum for vidensdeling og erfaringsudveksling.