Familieplejeanbringelser

Familieplejeanbringelser blev udpeget af socialministeren som et særligt tema i rammeaftalen for 2013.  Ministeren ønskede, at kommunerne skulle have fokus på de muligheder og udfordringer, der er ved i højere grad at anvende familiepleje som led i indsatsen overfor udsatte børn og unge. I Nordjylland har der været nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter og fagfolk fra børne- og ungeområderne til at analysere anbringelsesformen og udarbejde anbefalinger for området. Arbejdet blev påbegyndt i februar 2012 og afsluttet i januar 2013.

Læs arbejdsgruppens samlede rapport og anbefalinger nedenfor.

Læs dokumentet: "Familielignende anbringelsesformer i indsatsen over for børn og unge" (pdf)

Arbejdsgruppen fremhæver, at der er gode argumenter for, at børn og unge, der har behov for anbringelse, og som vurderes at kunne profitere af anbringelse i familiepleje, tilbydes denne mulighed. Anbringelse i familiepleje kan give barnet nye omsorgspersoner og nye udviklings­betingelser, hvis de rigtige forhold og omstændigheder for anbringelsen er til stede.

 For at imødekomme dette anbefales, at

  • Familieplejeområdet gives ledelsesmæssig og ressourcemæssig prioritet
  • Anbringelse i Familiepleje betragtes som et specialeområde
  • Familieplejekonsulenterne uddannelse og kompetenceudvikling gives prioritet
  • Plejefamiliernes efteruddannelse målrettes i forhold til familiens kompetenceniveau og plejeopgavens karakter
  • Viften af godkendte plejefamilier repræsenterer en stor forskellighed hvad angår familieformer, menneskelige og faglige kompetencer, og boform og lokalitet.
  • Der skal udvikles kvalitative modeller for effektmåling på Familieplejeområdet.
  • Der etableres samarbejder mellem familieplejekonsulenterne og de fagfolk der repræsenterer den specialiserede viden i specialtilbuddene på dag og døgnområdet.
  • Der skal gives gode muligheder for at etablere og opretholde netværk indenfor Familieplejeområdet på tværs af kommunerne.