Her på siden kan du orientere dig om metodeovervejser i forbindelse med udarbejdelse af kortet over nordjyske tilbud.

Du kan blandt andet se hvad der karakteriserer rammeaftale- og kommunale pladser (kommer snarest), det data der danner grundlag for kortet, samt hvilke tilbud der indgår i kortlægningen.

Dataet der danner grundlag for kortet, kan tilgås her:

 Følgende tilbud indgår i kortlægningen:

 • SEL § 32 (Særlige dagtilbud)

 • SEL § 36 (Særlige klubtilbud)

 • SEL § 66 stk. 1, 2, 5 og 6 (Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier; Opholdssteder for børn og unge samt døgninstitutioner)

 • SEL § 101 (Tilbud om behandling af stofmisbrugere)

 • SEL § 103 (Beskyttet beskæftigelse)

 • SEL § 104 (Aktivitets- og samværstilbud)

 • SEL § 107 (Midlertidigt botilbud)

 • SEL § 108 (Almindeligt botilbud)

 • SEL § 109 (Krisecentre)

 • SEL § 110 (Herberg og forsorgshjem)

 • ABL § 105 (Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne)

 • ABL § 185b (Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap)