Task force til forebyggelse af vold på botilbud

 

Baggrund

I Økonomiaftalen 2017 fremgår det, at der skal etableres en task force i hver region med henblik på at understøtte botilbuddene i arbejdet med at forebygge voldsepisoder. Task forcen skal ses som en midlertidig foranstaltning indtil etablering af de nye pladser i behandlingspsykiatrien er etableret. Det er op til den enkelte region at vurdere, hvilket setup og sammensætning, der ønskes for task forcen.  

 

Situationsbestemt task force

Den Administrative Styregruppe besluttede på mødet d. 2. marts, at setuppet for den nordjyske task force skal tage hensyn til forudsætningen om, at task forcen skal ses som en midlertidig foranstaltning. For at finde relevante eksperter blev der i første omgang taget udgangspunkt i de nordjyske VISO-leverandører, som har relevante kompetencer inden for de målgrupper, som task forcen er rettet mod. Hertil er der blevet tilføjet eksperter fra den regionale specialsektor, behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen.

 

Rådgivning fra task forcen

Formålet med task forcen er at fremme en helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning. Behovet for rådgivning kan fx opstå i situationer, hvor et botilbud igennem en periode har oplevet udfordringer med at sikre borgere i risiko for svær udadreagerende adfærd en tilstrækkelig helhedsorienteret indsats. Task forcen vil kunne give sparring og rådgivning i forhold til:

 • Metoder til voldsforebyggelse
 • Fysiske rammer, der imødekommer borgerens problematikker
 • Socialfaglig viden og indsatser
 • Specialiseret sundheds- og psykiatrifaglig viden, herunder udfordringer ift. rusmidlers betydning for en borgers adfærd og behandling
 • Tværsektorielle problemstillinger og faglige samt organisatoriske løsningsmuligheder
 • Arbejdsmiljø
 • Bomiljø
 • Sammenspillet mellem de forskellige aktører omkring borgeren
 • Den psykiatriske behandlingsindsats
 • Udredning af en borger                                           

Kontakten til task forcen kan både ske fra det konkrete tilbud eller fra myndighedsfunktionen i kommunen.

Task forcen er IKKE et akutteam. Står man med en farlig psykisk syg borger, der vurderes at være aktuel farlig for sig selv eller andre, skal man benytte sit normale akutberedskab (politi, egen læge, psykiatrien m.v.).

 

Organisering af task forcen

Task forcen vil ikke være en permanent sammensat gruppe, men være en situationsbestemt nedsat gruppe, som defineres af det behov, der efterspørges.

Gruppen dannes ud fra en bruttoliste over mulige eksperter. Bruttolisten kan ses herunder.

Bruttolisten består af eksperter fra kommunerne, Region Nordjylland og Kriminalforsorgen, og kan derfor bidrage med forskellig kompetencer. På bruttolisten vil der fremgå, hvilke kompetencer inden for voldsforebyggelse de enkelte kontaktpersoner har.

 

Task forcens eksperter

I øjeblikket består task forcen af 6 eksperter:

Du kan finde yderligere information om ovenstående ved at trykke på den valgte ekspert ovenfor eller i menuen til venstre. 

 

Aktivering af en situationsbestemt task force

Task forcen bør først inddrages, når alle andre relevante tiltag er prøvet, herunder relevante internekommunale initiativer, indhentet rådgivning fra VISO, behandlingspsykiatri m.fl.

Såfremt ovenstående tiltag er prøvet aktiveres en task force på følgende måde:

 1. Den kommune, der ønsker hjælp, vurderer ud fra bruttolisten over relevante eksperter, hvilke(n) ekspert(er) man ønsker bistand fra.
 2. Kommunen tager derefter kontakt til de(n) ønskede ekspert(er).
 3. Ved kontakt skal kommunen skal kommunen kunne:
  • Beskrive den konkrete situation/ problemstilling (uden personfølsomme oplysninger)
  • Beskrive tidligere iværksatte tiltag
  • Beskrive, hvad der konkret ønskes rådgivning omkring
 4. Efter præsentation af de tre ovenstående beskrivelser vil eksperten vurdere om det ligger inden for ekspertens ekspertiseområde.
 5. Herefter indkalder kommunen den situationsbestemte task force til et møde omkring den forelagte udfordring med henblik på at give en tværfaglig rådgivning.