National Koordination

Formålet med den nationale koordinationsstruktur

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Det sker gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen kommer med centrale udmeldinger på området.

Den nationale koordination af tilbud og vidensmiljøer sikres gennem vidensindsamling, faglig dialog og en forstærket monitorering af udviklingen af målgrupper, tilbud og viden. Socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper og indsatser på det mest specialiserede socialområde og området for det mest specialiserede specialundervisning. Dette skal lede til et nationalt overblik over området.

Der kan læses uddybende om den Nationale Koordination på Socialstyrelsens hjemmeside.

Link til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love kan findes her.


Centrale udmeldinger

En af hovedopgaverne for National Koordination består af forstærket overvågning og vidensindsamling i forhold til udviklingen i tilbud, indsatser og målgrupper på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Som en nytilkommen del af arbejdet med det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, har Socialstyrelsen fået mulighed for gennem udmeldelse af centrale udmeldinger at klarlægge områder indenfor serveicelovens bestemmelser med henblik på af følge udviklingen på særligt definerede områder. 

Socialstyrelsen vil indsamle data og viden om målgrupper, tilbud og indsatser, så der over tid skabes et overblik over, hvilke komplekse behov borgerne inden for den nationale koordinationsstruktur har, samt hvilke tilbud og indsatser, der eksisterer til disse borgere.

Du kan her på siden finde information om de centrale udmeldinger fra 2014 og 2015.