VoksenBøgen, Aalborg Kommune

Målgruppe

VoksenBøgens Botilbud er for borger over (17 år) 18 år og har sociale, psykiske, neurologiske og kognitive udviklingsforstyrrelser eller andre særlige problemstillinger.

Kompetencer

VoksenBøgen vil typisk ved indskrivningen foranstalte et fokus på evidente symptomer/problemstillinger, men oplever ofte, at eksempelvis inadreagerende adfærd over tid ændre sig til udadreagerende adfærd, hvorfor indsatsen efterfølgende nøje justeres i retning af at imødekomme de nyligt opståede problemstillinger. Samtidig vægtes generelt at etablere, et struktureret, trygt og forudsigeligt miljø omkring borgeren, således vi i overvejende grad kan imødekomme både de, på et givent tidspunkt, bagvedliggende årsager og dominerende handlemønstre hos den enkelte borger.

VoksenBøgen arbejder meget med voldsforebyggelse og kan bl.a. bidrage med rådgivning og sparring indenfor følgende:

  • Kendskabet og relationen til borgeren – hvilke metoder kan bruges til at forebygge voldsepisoder
  • Rammen omkring det fysiske arbejdsmiljø – hvordan kan de fysiske rum indrettes
  • Undervisning og opkvalificering af medarbejderne – hvordan støtter man personalet ift. konflikter, farlige situationer og til tider stresset arbejdsmiljø

VoksenBøgen arbejder på dagligt basis med borgere, der kan have skiftende adfærdsmønstre og reaktioner. Eksempelvis modtager VoksenBøgen borgere, som ved indskrivningen er diagnosticeret med en opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt med indad - eller udadreagerende adfærd til følge og som har et begyndende misbrug.

Kontaktoplysninger

Forstander Niels-Jacob Ulstrup
Mail: nju-fb@aalborg.dk
Tlf.: 21 25 45 90